Vlootschouw

Met de vloot­schouw wordt een con­crete koppe­ling gelegd tussen de gewenste organisatie­structuur op de langere termijn en de bestaande situatie. Uw huidige personeels­bestand wordt kritisch tegen het licht gehouden, waarbij onder andere gekeken wordt naar leeftijds­fasen, dienst­jaren, functie, persoon­lijke talenten en huidig niveau van functioneren. Verbanden worden gelegd naar leeftijds­fasen van mede­werkers en de focus in die fasen in relatie tot inzet­baar­heid.

Uit de discre­panties tussen de langere termijn en de huidige situatie destil­leren we samen het strategisch personeels­plan voor de toekomst.

De methode die Candel HR hanteert, is even eenvoudig als effectief. Geen snelle digitale presen­taties of plaatjes. Met simpele hulp­middelen wordt vormgegeven aan de discussie met de eind­verantwoor­delijken in de organisatie. De externe, onbevangen blik vanuit het HR-vak­gebied geeft een helder inzicht en beweging voor het bereiken van de toekom­stige organisatie­doel­stellingen.

Candel HR is in deze uw spar­ring partner. Een externe partij die in staat is om de strategische ontwikkeling die u voorstaat te vertalen in HR-termen. Candel HR staat naast u bij uw strategische analyse, maar draagt desgewenst ook bij aan de strategie­ontwikkeling, de implemen­tatie en het monitoren van de ingeslagen weg.