Talentencoaching

In de dagelijkse HR-praktijk is coaching aan de orde van de dag. Het gebeurt merendeels “on-the-job” en wordt niet als aparte activiteit ervaren. Tips, adviezen, inzichten, het komt naar voren tijdens korte gesprekken. Echter, voor het behalen van blijvende veranderingen en resultaten is meer diepgang nodig.

In het woord talenten zit LENTE. De lente is het seizoen van vrolijk­heid, onbevangen­heid, groei en bloei. De lente is gekoppeld aan creativiteit, aan kind-zijn; kijken vanuit de ogen van een kind, vanuit creativiteit en onbevangen­heid.

Mijn drijfveer bij coaching is mensen de lente in hun leven opnieuw laten beleven of daarnaar terug­brengen op de kruis­punten van hun leven. Mensen nieuwe mogelijk­heden aanreiken, zodat ze weer kunnen groeien en bloeien. De lente­periode als bron van ontwikke­lingen, vitaliteit en blijvende inzetbaar­heid.

Dit gaat over mensen in alle leeftijds­categorieën. Zowel ouderen als jongeren ervaren keuze­stress of spanningen in de combinatie werk-privé. Iedere leeftijds­categorie heeft zo haar eigen vraag­stukken. We leven in tijden waarin veranderingen de standaard zijn, en zelf­management en zelf­sturing de norm. Doel van coaching is een aanzet te geven tot blijvende verandering en inzichten waar­mee mensen in staat zijn zelf met de continue stroom van veranderingen om te gaan.

Middels coaching geef ik mensen eigenaar­schap, ondernemer­schap en verant­woordelijk­heid over hun eigen loop­baan, professionele ontwikkeling en bovenal over hun eigen leven. Uitgangs­punt is dat iemand zelf tot de beste oplos­singen en keuzes kan komen en daarbij alleen juiste begeleiding nodig heeft. De coach als klank­bord en spiegel voor "eigen­heid".

De basis ligt voor mij in luisteren.
Luisteren is proberen te begrijpen wat iemand anders bedoelt te zeggen.

Luisteren is aandacht geven; praten niet.

Wie kunnen bij mij terecht voor coaching?

In beginsel iedereen die een vraagstuk heeft, ongeacht of dit vraagstuk werk- of privé­gerelateerd is. Je bent immers één en dezelfde mens.

Op grond van mijn HR-achter­grond en ervaring én mijn levens­ervaring van medewerker tot zelfstandig onder­nemer, van dochter tot moeder, van buur­vrouw tot vriendin en partner ben ik in staat mijn coachings­rol te vervullen. Bovenal echter, is wie ik ben in relatie tot de ander bepalend voor een succesvol coachings­traject. Na een intake­gesprek stemmen we af of er vanuit beide kanten voldoende klik en vertrouwen is om een traject in te gaan.