Mis uw kans op subsidie niet!

door Deanne Candel

Dit bericht is geheel geweid aan duurzame inzetbaarheid en de subsidies die in het komende najaar weer ter beschikking komen.

Oud nieuws
Wij vertellen u echt geen nieuws als het gaat om de vergrijzing van de bevolking, oftewel het toenemen van het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolking. Oorzaken zijn onder meer de babyboomperiode en de langere levensverwachting. Dit betekent dus dat ouderen langer deelnemen aan het arbeidsproces met daar boven op de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. In de afgelopen 20 jaar is het percentage 55-plussers dat werkt, gestegen van 30 naar 70 procent. Allemaal logisch zult u denken, maar wat kunt of doet u concreet met deze feiten?

Naast de chronologische leeftijd (er is ook een biologische en psychologische leeftijd) hebben we te maken met, wat wij noemen, de “kennisleeftijd”.  De kennis die een ieder heeft opgedaan op school, veroudert zeer snel; na een jaar of drie is deze al niet meer actueel.

Dus: er zijn minder jongeren, meer ouderen en onze (school)kennis is beperkt houdbaar. Dit is een aardig vraagstuk voor de continuïteit en groei van bedrijven. Een vraagstuk dat direct in relatie staat tot het thema duurzame inzetbaarheid.
Een populair thema dat in de kern neerkomt op de vraag: hoe houdt u gekwalificeerde medewerkers zowel binnenboord als gezond, vitaal en op het gewenste kennisniveau?

Subsidiemogelijkheden
De overheid stimuleert werkgevers om aandacht te besteden aan duurzame inzetbaarheid. Hiervoor wordt sinds 2014 subsidie verleend. Ook dit jaar zal de subsidiepot in het vierde kwartaal weer worden opengesteld voor aanvragen. Het gaat om aanzienlijke bedragen; dit jaar bedroeg de subsidie maximaal  € 10.000,-- (zijnde 50% van de gemaakte kosten van maximaal € 20.000,--).

U krijgt een mooie kans: proactief werken aan duurzame inzetbaarheid voor een gezonde organisatie met een gezond medewerkersbestand, MET een financiële bijdrage van de overheid.

Projecten die voor subsidie in aanmerking komen, kunnen onder andere liggen op het gebied van:
1. Vitaliteit / gezondheid / belastbaarheid van medewerkers
2. Bevorderen van een leercultuur
3. Organisatiescan
4. Invoeren arbeidstijdmanagement
5. Bevorderen van een flexibele werkcultuur

Dit zijn ruime begrippen waarbinnen diverse mogelijkheden liggen. Dus als u werk wilt maken van duurzame inzetbaarheid, laat de kans op subsidie dan niet voorbij gaan.

Business Boom versus duurzame inzetbaarheid
Wij hebben een aantal projecten uitgevoerd / in uitvoering, met onze organisatiescan De Business Boom. Deze organisatiescan  laat op heldere wijze zien waar uw risico’s zitten op het gebied van personeel in relatie tot (toekomstige) bedrijfsvoering. Denk aan onder meer: leeftijdsopbouw van uw organisatie, de aanwezigheid van kennis & kunde, het ondermatig- en bovenmatig presteren van uw medewerkers.

Op basis daarvan kan eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt welke maatregelen of acties u kunt nemen. Denk aan loopbaanbeleid, gewenste instroom, promotie, beheerste uitstroom, kennisvergroting, et cetera.  Andere maatregelen of acties zijn het in kaart brengen van de belastbaarheid van medewerkers, het direct inzetten van interventies bij verzuim  (bewegen als medicijn), het arbeidsjuridisch toetsen van (bedrijfs)reglementen en instructies.

Kortom: het resultaat van onze Business Boom is in hoofdlijnen uw personeelsplan en -beleid voor de komende jaren, van bovenaf bekeken (helicopterview). Het mooie is dat het inrichten of aanpassen van beleid weer subsidiabel kan zijn. De ESF subsidie duurzame inzetbaarheid loopt tot 2020.

Helicopterview
De ervaring leert dat een vraagstuk benaderen vanuit meerdere disciplines vruchten afwerpt. In een verzuimcasus komen bijvoorbeeld ook vragen aan de orde op het gebied van functioneren, vitaliteit, financiële kwesties of de arbeidsjuridische kant. De benadering vanuit een helicopterview geeft inzicht in welke interventies kunnen worden ondernomen en welke consequenties daaraan zijn verbonden.

Samen actief
Om bovenstaande reden hebben wij op vrijwillige basis een actieve samenwerking met andere partijen (arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, advocaat) in het leven geroepen. Partijen die elkaar aanvullen in kennis en kunde. Partijen die elkaar vertrouwen, respecteren, opereren vanuit betrokkenheid, maar bovenal snel kunnen schakelen. Smeerolie in dit schakelen is de uitstekende onderlinge communicatie. Geen formeel instituut, geen verplichtingen. De wens van de klant staat voorop. De klant mag profiteren van de onderlinge samenwerking maar hoeft dat niet

De mogelijkheden zijn legio. Wilt u eens sparren hierover? Neem vrijblijvend contact op met Deanne Candel, tel. 06-20530248 of per mail dcandel@candelhr.nl.

Voor nadere informatie kunt u uiteraard ook onze website raadplegen: www.candelhr.nl

Onze samenwerkende partners zijn:
Advocaat  : WeDo advocaten Veghel, www.wedo.nl
Bedrijfsarts  : Medicosa ’s-Hertogenbosch, info@medicosa.nl
Arbeidsdeskundige: Geurts arbeidsdeskundig advies, www.geurtsarbeidsdeskundigadvies.nl
Preventiecentrum : BodyVision Uden, www.bodyvision.eu

Reactie toevoegen